Mes: juliol de 2017

L’Ajuntament d’Olot obre una convocatòria de subvencions per als propietaris d’habitatges desocupats que els posin a lloguer a través de la Borsa d’Habitatge. El regidor d’Habitatge, Jordi Alcalde, i la responsable de l’Oficina Local d’Habitatge, Míriam Paredes, han explicat aquest matí els detalls de la convocatòria, que preveu un import del 100% del cost de les obres de rehabilitació i posada al dia de la vivenda fins a un màxim de 6.000 euros per habitatge.

Actuacions subvencionables: Són subvencionables les obres de posada al dia, en els dotze mesos anteriors a la signatura del contracte de lloguer, d’acord amb les tipologies d’obres següents:

 • Adequació de les peces i elements que conformen l’habitatge per tal d’obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater
 • Les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per a l’adequació de l’habitatge a la normativa vigent.
 • Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d’habitabilitat i a les condicions necessàries per què l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.
 • Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de l’habitatge als paràmetres que exigeixen les normatives vigents, inclosos els tancament de protecció exterior tipus persianes.
 • Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: pintura, terres, portes, finestres i altres.

Persones beneficiàries: Poden optar a les subvencions les persones propietàries d’habitatges que tinguin la condició de persones físiques o jurídiques, que reuneixin els requisits establerts i que posin els habitatges en lloguer, per un termini mínim de 5 anys, a través de la Borsa d’habitatge Social d’Olot, integrada en la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.

Requisits següents: Per poder optar a les subvencions, els habitatges que es posin en lloguer hauran de complir les condicions següents:

 • Estar desocupats en la data de la contractació del lloguer
 • Que s’hi hagin realitzat obres de posada al dia, en els dotze mesos anteriors a la signatura del contracte de lloguer.
 • Ser habitatges que provinguin del mercat lliure o amb protecció oficial.
 • Disposar de cèdula d’habitabilitat i de Certificat d’Eficiència Energètica

El termini de sol·licitud és fins el 29 de desembre de 2017

LA BORSA D’HABITATGE

La mediació per al lloguer social té per objecte incrementar el parc d’habitatges que es destina a lloguer social per possibilitar l’accés a l’habitatge de la població amb ingressos inferiors a 4 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderats, mitjançant l’establiment d’un sistema de garanties públiques per als propietaris d’habitatges desocupats.

La BORSA D’HABITATGE actua com a mediadora per facilitar acords entre les persones propietàries d’habitatges buits i possibles llogaters, gestionant els diferents acords dels contractes d’arrendament en la seva signatura, donant seguiment a tots els contractes vigents i vetllant pel compliment de les obligacions contractuals.

Contraprestacions per als propietaris dels habitatges:

 • Els propietaris que signen un contracte de lloguer a través de les borses de mediació per al lloguer social reben les contraprestacions següents: Gestió gratuïta
 • Atenció personalitzada i individualitzada
 • Assessorament jurídic tècnic i jurídic
 • Assegurança de cobrament de les rendes, mitjançant el sistema denominat Avalloguer de cobertura de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d’habitatge.
 • Assegurança multirisc, que inclou els desperfectes, durant tot el període de durada del contracte de lloguer.
 • Assegurança per garantir la defensa jurídica en el cas d’impagaments.
 • Assessorament i informació en la tramitació de la cèdula d’habitabilitat i certificat d’eficiència energètic.
 • Cerca i selecció del llogater més idoni
 • Gestió del cobrament del lloguer
 • Seguiment del contracte i mediació d’incidències eventuals

Procediment d’adjudicació dels habitatges del sistema de mediació per al lloguer social:

Els habitatges que obtenen les borses de mediació per al lloguer social s’assignen a persones que els han sol·licitat, d’acord amb els criteris següents:

 • Les administracions locals assignen l’habitatge a la persona sol·licitant que millor s’hi adapti, tenint en compte la relació entre el preu del lloguer pactat amb el propietari i els ingressos de la unitat de convivència, i la relació entre la superfície de l’habitatge o el nombre d’habitacions i la seva composició familiar.
 • En el cas de coincidència entre diversos sol·licitants, la borsa de mediació per al lloguer social assigna l’habitatge per rigorós ordre d’antiguitat de les sol·licituds que ha tingut.
Read More