Mes: març de 2023

(FORA DE TERMINI)

Bases

PREGUNTES FREQÜENTS

Persones destinatàries

Persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin 65 anys o més i compleixin els requisits establerts, en el moment de la publicació de la convocatòria

 

La quantia de la subvenció és:

L’ajut pot ser d’entre 240,00€ i 2.400,00 € anuals

 

Els requisits són:

 • Acreditar residència legal a Catalunya.
 • Disposar d’una font regular d’ingressos iguals o inferiors a 2,97 vegades IRSC (23.725,79€).
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge o habitació, o, en qualitat de cessionari, del contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que constitueixi el domicili habitual
 • Estar empadronat a l’habitatge pel qual es demana subvenció.
 • Acreditar el pagament de la fiança a l’arrendador (en els contractes de lloguer).
 • No pagar un lloguer mensual superior a 650,00€ (habitatge) 350 €/mes (habitació).
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer per transferència bancària, rebut domiciliat, bizum, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca (no s’accepta pagament en metàl·lic).
 • Complir les obligacions tributàries davant, l’Estat, Generalitat i Seguretat Social.

La documentació haurà de ser la següent:

 • Sol·licitud omplerta (només tràmit presencial).
 • DNI/NIF/NIE vigent de tota la unitat de convivència.
 • Certificat de convivència, en el cas de persones que resideixin fora d’Olot.
 • Llibre de família, si escau.
 • Contracte de lloguer o cessió d’ús o habitació i acreditació pagament de la Fiança, en el seu cas
 • Rebuts de lloguer 2023 pagats fins la data de la presentació de la sol·licitud
 • Altre documentació: conveni o sentència de separació o divorci, certificat discapacitat, títol família nombrosa, títol família monoparental, condició de víctima.
 • Full de Sol·licitud de transferència bancària o certificat de titularitat bancària
 • Ingressos any 2021.
  • Cal que acreditin ingressos les treballadores de la llar i beneficiaris de rendes garantides i pensions no contributives.

La presentació de la sol·licitud haurà de ser preferentment telemàtica en el següent enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=3

Manual de sol·licitud

La presentació de la sol·licitud presencial es durà a terme amb cita prèvia a l’OFICINA LOCAL D’HABITATGE:

Per qualsevol qüestió o informació:

www.olot.cat

OFCINA LOCAL D’HABITATGE D’OLOT

Tel. 972 279 128

Read More

(FORA DE TERMINI)

Bases

PREGUNTES FREQÜENTS

 

 

Persones destinatàries

Persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin de 36 a 64 anys i compleixin els requisits establerts.

La quantia de la subvenció és:

L’ajut pot ser d’entre 240,00€ i 2.400,00 € anuals

Els requisits són:

 • Acreditar residència legal a Catalunya.
 • Disposar d’una font regular d’ingressos iguals o inferiors a 2,97 vegades IRSC (23.725,79€).
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge o habitació, o, en qualitat de cessionari, del contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que constitueixi el domicili habitual
 • Estar empadronat a l’habitatge pel qual es demana subvenció.
 • Acreditar el pagament de la fiança a l’arrendador (en els contractes de lloguer).
 • No pagar un lloguer mensual superior a 650,00€ (habitatge) 350 €/mes (habitació).
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer per transferència bancària, rebut domiciliat, bizum, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca (no s’accepta pagament en metàl·lic).
 • Complir les obligacions tributàries davant, l’Estat, Generalitat i Seguretat Social.

La documentació haurà de ser la següent:

 • Sol·licitud omplerta (només tràmit presencial).
 • DNI/NIF/NIE vigent de tota la unitat de convivència.
 • Certificat de convivència, en el cas de persones que resideixin fora d’Olot.
 • Llibre de família, si escau.
 • Contracte de lloguer o cessió d’ús o habitació i acreditació pagament de la Fiança, en el seu cas.
 • Rebuts de lloguer 2023 pagats fins la data de la presentació de la sol·licitud
 • Altre documentació: conveni o sentència de separació o divorci, certificat discapacitat, títol família nombrosa, títol família monoparental, condició de víctima.
 • Full de Sol·licitud de transferència bancària o certificat de titularitat bancària
 • Ingressos any 2021.
  • Cal que acreditin ingressos les treballadores de la llar i beneficiaris de rendes garantides i pensions no contributives.

La presentació de la sol·licitud haurà de ser preferentment telemàtica en el següent enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=2

Manual de sol·licitud

La presentació de la sol·licitud presencial es durà a terme amb cita prèvia a l’OFICINA LOCAL D’HABITATGE:

 

Per qualsevol qüestió o informació:

www.olot.cat

OFCINA LOCAL D’HABITATGE D’OLOT

Tel. 972 279 128

Read More

(FORA DE TERMINI)

 Bases

Preguntes freqüents

El termini de presentació s’iniciarà el dia 23 de març fins el dia 5 d’abril

La quantia de la subvenció és:

La quantia mensual de la subvenció és de 200 euros mensuals com a màxim i ajustant-se en funció de la unitat familiar i el preu del lloguer, variant des del 20% al 40% de l’import del lloguer

S’inclou en l’import de renda els endarreriments, imports de repercussió d’obres de millora, de l’impost sobre béns immobles (IBI) i de la taxa pel servei d’escombraries. No s’inclou annexos com ara places de garatge, trasters o similars.

Els requisits són:

 • Acreditació de residència legal a Catalunya.
 • Tenir 35 anys o menys en la data de publicació de la convocatòria
 • Disposar d’ingressos anuals de la unitat familiar iguals o superiors a 2,97 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) (23.725,79€).
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge o cessió d’uns d’un habitatge o d’una habitació i que constitueixi el domicili habitual i permanent del sol·licitant.
 • Acreditar el pagament de la fiança al propietari o arrendador de l’immoble.
 • No pagar un lloguer mensual superior als 650 euros ( en cas d’habitatge) o 350 euros (en cas d’habitació).
 • Estar al corrent del pagament del lloguer en el moment de la sol·licitud.
 • Complir amb les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Abonar el pagament del lloguer de l’habitatge a través de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l’administrador de la finca.

La documentació haurà de ser la següent:

 • DNI / NIF/ NIE vigent de tota la unitat de convivència
 • Certificat de convivència, en el cas de persones que resideixen fora d’Olot.
 • Justificant d’Ingressos de tota la unitat de convivència a través de la declaració IRPF 2021.
 • Llibre de família, si escau.
 • Contracte de lloguer o de cessió o habitació i acreditació del pagament de la fiança, en el seu cas.
 • Rebuts del lloguer del 2023 abonats fins a la data de la presentació de la sol·licitud d’aquest ajut.
 • Sol·licitud de transferència bancària o certificat de titularitat bancària
 • Qualsevol document o certificat que acrediti la situació econòmica i familiar de la unitat familiar com per exemple convenis, certificats de discapacitat, certificat renda garantida, títol de família nombrosa o monoparental, etc.
 • Sol·licitud Subvencio Lloguer degudament omplert i signat si la sol·licitud es presenta de forma presencial.

La presentació de la sol·licitud haurà de ser preferentment telemàtica en el següent enllaç:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1#cercador-municipis

La presentació de la sol·licitud presencial es durà a terme amb cita prèvia a l’OFICINA D’HABITATGE:

www.olot.cat

OFCINA LOCAL D’HABITATGE D’OLOT

Tel. 972 279 128

A/a: habitatge@olot.cat

 

Read More