CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS LLOGUER JOVE

(FORA DE TERMINI)

 Bases

Preguntes freqüents

El termini de presentació s’iniciarà el dia 23 de març fins el dia 5 d’abril

La quantia de la subvenció és:

La quantia mensual de la subvenció és de 200 euros mensuals com a màxim i ajustant-se en funció de la unitat familiar i el preu del lloguer, variant des del 20% al 40% de l’import del lloguer

S’inclou en l’import de renda els endarreriments, imports de repercussió d’obres de millora, de l’impost sobre béns immobles (IBI) i de la taxa pel servei d’escombraries. No s’inclou annexos com ara places de garatge, trasters o similars.

Els requisits són:

 • Acreditació de residència legal a Catalunya.
 • Tenir 35 anys o menys en la data de publicació de la convocatòria
 • Disposar d’ingressos anuals de la unitat familiar iguals o superiors a 2,97 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) (23.725,79€).
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge o cessió d’uns d’un habitatge o d’una habitació i que constitueixi el domicili habitual i permanent del sol·licitant.
 • Acreditar el pagament de la fiança al propietari o arrendador de l’immoble.
 • No pagar un lloguer mensual superior als 650 euros ( en cas d’habitatge) o 350 euros (en cas d’habitació).
 • Estar al corrent del pagament del lloguer en el moment de la sol·licitud.
 • Complir amb les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Abonar el pagament del lloguer de l’habitatge a través de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l’administrador de la finca.

La documentació haurà de ser la següent:

 • DNI / NIF/ NIE vigent de tota la unitat de convivència
 • Certificat de convivència, en el cas de persones que resideixen fora d’Olot.
 • Justificant d’Ingressos de tota la unitat de convivència a través de la declaració IRPF 2021.
 • Llibre de família, si escau.
 • Contracte de lloguer o de cessió o habitació i acreditació del pagament de la fiança, en el seu cas.
 • Rebuts del lloguer del 2023 abonats fins a la data de la presentació de la sol·licitud d’aquest ajut.
 • Sol·licitud de transferència bancària o certificat de titularitat bancària
 • Qualsevol document o certificat que acrediti la situació econòmica i familiar de la unitat familiar com per exemple convenis, certificats de discapacitat, certificat renda garantida, títol de família nombrosa o monoparental, etc.
 • Sol·licitud Subvencio Lloguer degudament omplert i signat si la sol·licitud es presenta de forma presencial.

La presentació de la sol·licitud haurà de ser preferentment telemàtica en el següent enllaç:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1#cercador-municipis

La presentació de la sol·licitud presencial es durà a terme amb cita prèvia a l’OFICINA D’HABITATGE:

www.olot.cat

OFCINA LOCAL D’HABITATGE D’OLOT

Tel. 972 279 128

A/a: habitatge@olot.cat

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *