Mes: abril de 2023

El termini de presentació comença l’14 d’abril de 2023 i finalitza el 30 de juny de 2023

 Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones sol·licitants que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte de l’arranjament, i a les quals les obres de reforma beneficiïn directament.

 

La quantia de la subvenció és:

L’import de la subvenció és del 100 % del pressupost protegible, amb un límit de l’import màxim per habitatge de 4.000 €. El pressupost de les obres presentat no pot superar l’import màxim de 8.000 €. (IVA inclòs)

Actuacions subvencionables:

Les obres objecte de les sol·licituds d’ajuts no poden haver-se iniciat abans del 12 d’abril de 2023.

Les actuacions subvencionables d’arranjament de l’interior de l’habitatge s’han d’ajustar a les tipologies d’obres descrites a les bases de la convocatòria:

 1. Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge, destinades a aconseguir la salubritat i el confort, incloent-hi la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i l’adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant i que no impliquin perill per a les persones.
 2. Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: la instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i la instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.
 3. Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat:
  1. Cambra higiènica. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar l’accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal: substitució de la banyera per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa, canvis d’aixetes; substitució o adaptació del WC o del lavabo; eliminació del bidet o d’altres elements per facilitar la mobilitat; tractament antilliscant de paviments i instal·lació d’ajudes tècniques.
  2. Cuina. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària a la cuina: substitució de les plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques; adaptació del taulell de cuina; tractament antilliscant de paviments o instal·lació d’ajudes tècniques.
  3. Altres peces. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de fer adaptacions o proporcionar suports en l’entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la persona dins el seu habitatge: intervencions que es realitzen en zones comunes o de pas, com ara passadissos o rebedors, i que consisteixen en actuacions com l’ampliació d’una porta, el canvi de gir d’una porta, l’eliminació d’algun graó que dificulta l’accessibilitat o la instal·lació ‘ajudes tècniques com ara barres o agafadors, entre d’altres.

Els requisits de les persones beneficiàries són:

 • L’habitatge objecte de les actuacions ha de constituir el domicili habitual i permanent de la persona beneficiaria.
 • La persona a la qual beneficien les obres ha de tenir 65 anys o més i ha de complir alguna de les condicions següents:
 • No tenir prou autonomia per realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres similars.
 • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% o tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent, en el grau de total, absoluta o gran invalidesa o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o per incapacitat permanent per al servei o inutilitat o acreditar algun grau de dependència, d’acord amb l’establert a la Llei 39/2006.
 • Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l’IRSC (ingressos 2021, últim període impositiu).

1 membre        2 membres      3 membres      4 membres o més

Zona B             19.919,33        20.535,39         21.418,63            21.494,90

 • La persona sol·licitant ha d’esser el propietària, usufructuària o arrendatària i ni aquesta ni cap del altres membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposin d’ us i gaudi. Si és arrendatària o usufructuària cal el permís de la propietat.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per poder ser beneficiari de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003.
 • Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Les situacions d’urgència: s’han d’acreditar amb informe mèdic que indiqui la urgència de les obres i informe d’idoneïtat tècnica.

Els requisits dels habitatges són:

 • Haver obtingut de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o de les oficines locals d’habitatge col·laboradores, prèvia autorització per realitzar la inspecció, un informe intern d’idoneïtat tècnica de l’habitatge, que inclogui la valoració de les obres.
 • Les obres no es poden haver iniciat abans de la data de la inspecció tècnica de l’habitatge per part de les entitats col·laboradores de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a la realització de l’informe intern d’idoneïtat tècnica.

Termini i execució de les obres:

 • Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de 3 mesos des de la data de notificació de la resolució provisional de concessió de la subvenció.
 • La persona beneficiària haurà de comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’inici de les obres en un termini màxim d’un mes des del seu inici.
 • El termini per a l’execució de les obres no pot excedir els 3 mesos, comptats des de la data que consti en el certificat d’inici de les obres.
 • La pròrroga del termini d’execució s’ha de sol·licitar i concedir de forma expressa. Si en el termini d’un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no s’ha dictat resolució, s’entendrà denegada.

La presentació de la sol·licitud telemàtica es realitzarà través del següent enllaç:

 https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Subvencions_arranjament_interior?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Habitatge

  La presentació de la sol·licitud presencial es durà a terme amb cita prèvia a l’OFICINA LOCAL D’HABITATGE:

OFICINA LOCAL D’HABITATGE D’OLOT

Tel. 972 279 128

BASES

Read More