Tancada la convocatòria per a l’adjudicació d’Habitatge de Protecció Oficial en règim de lloguer

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya posa a disposició un total de 7 habitatges d’un dormitori, per a joves menors de 35 anys, situats al Carrer Proa 23 i un habitatge de dimensions superiors destinat a famílies nombroses ubicat a la Plaça de la Lliça 1.
Per accedir a un dels habitatges de la promoció cal acreditar el compliment dels requisits que s’especifiquen d’aquestes normes particulars. El termini de presentació de sol•licituds és des del dia 30 de gener fins el 29 de febrer de 2012 ambdós inclosos. Les sol·licituds, que s’han de presentar en model normalitzat i adjuntant la documentació requerida, s’han d’adreçar a l’Oficina d’Habitatge d’Olot. Requisits:

  1. Ser de nacionalitat espanyola o tenir permís de residència permanent vigent, concedit per l’Estat espanyol.
  2. Que la persona sol·licitant estigui empadronada al municipi d’Olot, amb 3 anys d’antiguitat continuada, a comptar des de l’inici del termini de recollida de sol·licituds.
  3. Que les persones que consten a la sol·licitud no siguin titulars del ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi sobre algun habitatge.
  4. Tenir menys de 35 anys en el moment de formalitzar la sol·licitud.

*Per veure els requisits de forma més detallada consulteu les Bases de la convocatòria