Ajuts i subvencions

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES QUE TINGUIN DE 36 A 64 ANYS

Bases

PREGUNTES FREQÜENTS

 

 

Persones destinatàries

Persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin de 36 a 64 anys i compleixin els requisits establerts.

La quantia de la subvenció és:

L’ajut pot ser d’entre 240,00€ i 2.400,00 € anuals

Els requisits són:

 • Acreditar residència legal a Catalunya.
 • Disposar d’una font regular d’ingressos iguals o inferiors a 3,05 vegades IRSC (24.301,57€).
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge o habitació, o, en qualitat de cessionari, del contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que constitueixi el domicili habitual
 • Estar empadronat a l’habitatge pel qual es demana subvenció.
 • Acreditar el pagament de la fiança a l’arrendador (en els contractes de lloguer).
 • No pagar un lloguer mensual superior a 650,00€ (habitatge) 350 €/mes (habitació).
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer per transferència bancària, rebut domiciliat, bizum, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca (no s’accepta pagament en metàl·lic).
 • Complir les obligacions tributàries davant, l’Estat, Generalitat i Seguretat Social.

La documentació haurà de ser la següent:

 • Sol·licitud omplerta (només tràmit presencial)
 • DNI/NIF/NIE vigent de tota la unitat de convivència.
 • Llibre de família, si escau.
 • Contracte de lloguer o cessió d’ús o habitació i acreditació pagament de la Fiança, en el seu cas.
 • Rebuts de lloguer 2024 pagats fins la data de la presentació de la sol·licitud
 • Altre documentació: títol família nombrosa, títol família monoparental, conveni o sentència de separació o divorci, certificat discapacitat,  condició de víctima.
 • Full de Sol·licitud de transferència bancària o certificat de titularitat bancària
 • Ingressos any 2022.
  • Cal que acreditin ingressos les treballadores de la llar i beneficiaris de rendes garantides i pensions no contributives.

La presentació de la sol·licitud haurà de ser preferentment telemàtica en el següent enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=2

Manual de sol·licitud

Manual Sol.licitud electrònica LM a partir de 36 anys fins 64_v

La presentació de la sol·licitud presencial es durà a terme amb cita prèvia al Casal Marià (Davant Ajuntament). Demani cita al següent enllaç:

CITA PREVIA

 

Per qualsevol qüestió o informació:

www.olot.cat

OFCINA LOCAL D’HABITATGE D’OLOT

Tel. 972 279 128

Publicat el 12/04/2024

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES QUE TINGUIN DE 65 ANYS O MÉS

Bases

PREGUNTES FREQÜENTS

Persones destinatàries

Persones físiques que a data 26/02/2024 tinguin 65 anys o més i compleixin els requisits establerts, en el moment de la publicació de la convocatòria

 

La quantia de la subvenció és:

L’ajut pot ser d’entre 240,00€ i 2.400,00 € anuals

 

Els requisits són:

 • Acreditar residència legal a Catalunya.
 • Disposar d’una font regular d’ingressos iguals o inferiors a 3,05 vegades IRSC (24.301,57€).
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge o habitació, o, en qualitat de cessionari, del contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que constitueixi el domicili habitual
 • Estar empadronat a l’habitatge pel qual es demana subvenció.
 • Acreditar el pagament de la fiança a l’arrendador (en els contractes de lloguer).
 • No pagar un lloguer mensual superior a 650,00€ (habitatge) 350 €/mes (habitació).
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer per transferència bancària, rebut domiciliat, bizum, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca (no s’accepta pagament en metàl·lic).
 • Complir les obligacions tributàries davant, l’Estat, Generalitat i Seguretat Social.

La documentació haurà de ser la següent:

 • Sol·licitud omplerta (només tràmit presencial).
 • DNI/NIF/NIE vigent de tota la unitat de convivència.
 • Certificat de convivència, en el cas de persones que resideixin fora d’Olot.
 • Llibre de família, si escau.
 • Contracte de lloguer o cessió d’ús o habitació i acreditació pagament de la Fiança, en el seu cas
 • Rebuts de lloguer 2024 pagats fins la data de la presentació de la sol·licitud
 • Altre documentació: conveni o sentència de separació o divorci, certificat discapacitat, títol família nombrosa, títol família monoparental, condició de víctima.
 • Full de sol·licitud de transferència bancaria o certificat de titularitat bancària
 • Ingressos any 2022.
  • Cal que acreditin ingressos les treballadores de la llar i beneficiaris de rendes garantides i pensions no contributives.

La presentació de la sol·licitud haurà de ser preferentment telemàtica en el següent enllaç: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=&moda=3

Manual presentació telemàtica. Manual Sol.licitud electrònica LG a partir de 65 anys o més

La presentació de la sol·licitud presencial es durà a terme amb cita prèvia a l’OFICINA LOCAL D’HABITATGE:

Per qualsevol qüestió o informació:

www.olot.cat

OFCINA LOCAL D’HABITATGE D’OLOT

Tel. 972 279 128

Publicat el 22/03/2023

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS LLOGUER JOVE

Bases

Preguntes freqüents

El termini de presentació s’iniciarà el dia 11 de març fins el dia 12 d’abril a les 15:00 hores.

La quantia de la subvenció és:

La quantia mensual de la subvenció és de 250 euros mensuals com a màxim i ajustant-se en funció de la unitat familiar i el preu del lloguer, variant des del 20% al 40% de l’import del lloguer

S’inclou en l’import de renda els endarreriments, imports de repercussió d’obres de millora, de l’impost sobre béns immobles (IBI) i de la taxa pel servei d’escombraries. No s’inclou annexos com ara places de garatge, trasters, la comunitat o similars.

Els requisits són:

 • Acreditació de residència legal a Catalunya.
 • Tenir 35 anys o menys en la data de publicació de la convocatòria
 • Disposar d’ingressos anuals de la unitat familiar iguals o inferiors a 3,05 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) (24.301,57€).
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge o cessió d’uns d’un habitatge o d’una habitació i que constitueixi el domicili habitual i permanent del sol·licitant.
 • Acreditar el pagament de la fiança al propietari o arrendador de l’immoble.
 • No pagar un lloguer mensual superior als 650 euros ( en cas d’habitatge) o 350 euros (en cas d’habitació).
 • Estar al corrent del pagament del lloguer en el moment de la sol·licitud.
 • Complir amb les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Abonar el pagament del lloguer de l’habitatge a través de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l’administrador de la finca.
 • No ser propietari ni usufructuari d’un habitatge.
RECOMANEM PRESENTAR LA SOL·LICITUD TELEMÀTICAMENT EN EL SEGÜENT ENLLAÇ

Manual presentació sol·licitud: Manual_Sol_Electrònica persones_joves LV 2024

La documentació haurà de ser la següent:

 • DNI / NIF/ NIE vigent de tota la unitat de convivència
 • Certificat de convivència, en el cas de persones que resideixen fora d’Olot.
 • Justificant d’Ingressos de tota la unitat de convivència a través de la declaració IRPF 2022.
 • Llibre de família, si escau.
 • Contracte de lloguer o de cessió o habitació i acreditació del pagament de la fiança, en el seu cas.
 • Rebuts del lloguer del 2024 abonats fins a la data de la presentació de la sol·licitud d’aquest ajut.
 • Sol·licitud de transferència bancària o certificat de titularitat bancària
 • Qualsevol document o certificat que acrediti la situació econòmica i familiar de la unitat familiar com per exemple convenis, certificats de discapacitat, certificat renda garantida, títol de família nombrosa o monoparental, etc.
 • Sol·licitud Subvenció Lloguer degudament omplert i signat només la sol·licitud es presenta de forma presencial.

La presentació de la sol·licitud presencial es durà a terme amb cita prèvia a l’OFICINA D’HABITATGE:

www.olot.cat

OFICINA LOCAL D’HABITATGE D’OLOT

Tel. 972 279 128

A/a: habitatge@olot.cat

 

Publicat el 22/03/2023

Convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer 2019

Per tal d’evitar esperes innecessàries, es podrà demanar CITA PRÈVIA a través de http://citaprevia.olot.cat

Ja es poden presentar les sol·licituds a l’Oficina d’Habitatge d’Olot. S’han programat sessions informatives i un espai d’atenció a la planta baixa de l’Ajuntament.
Ja s’ha obert una nova convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer per aquest 2019. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat dilluns 15 d’abril 2019 la convocatòria de subvencions a les que es poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament i que compleixin els requisits establerts sobre el preu del lloguer objecte de subvenció i els ingressos de la renda familiar. L’import d’aquest ajut correspon al 40% del preu del lloguer mensual i pot arribar a un màxim de 200 euros mensuals, o sigui 2.400 euros anuals. Pel que fa als requisits sobre el preu del lloguer, el límit mensual per als habitatges de les comarques gironines no pot superar els 500 euros.

Amb l’obertura de la convocatòria, l’Ajuntament d’Olot posa en marxa un seguit de mesures per millorar l’atenció i informació a possibles beneficiaris. Des de l’Oficina d’Habitatge d’Olot s’ofereixen sessions informatives per a les persones interessades. S’informarà dels requisits de la convocatòria i de la documentació i terminis de presentació de les sol·licituds en unes trobades que tindran lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Olot en horaris de matí i tarda. A més, L’Oficina d’Habitatge disposarà d’un espai reservat a aquesta finalitat a la planta baixa del Consistori, d’aquesta manera, l’atenció presencial per a la tramitació de les subvencions per al pagament al lloguer es realitzarà en un espai diferenciat de l’Oficina perquè aquesta pugui continuar amb la seva activitat diària, des del primer pis de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 07 de juny.

Per a més informació sobre la convocatòria i les sessions informatives cal posar-se en contacte amb l’Oficina d’Habitatge d’Olot.

L’atenció presencial per a la tramitació de les subvencions per al pagament del lloguer es realitzarà a la SALA Leonci Quera, ubicada a la planta baixa de l’Ajuntament d’Olot (entrant a la esquerra – sota les escales), de DILLUNS a DIVENDRES de 08:00 a 15:00 h i també els DIMARTS i DIJOUS de 15:00 a 18:00 h.

Fulletó Informatiu 2019

Formulari de sol·licitud

Transferència bancària

Publicat el 15/04/2019

Convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer 2018

Ja es poden presentar les sol·licituds a l’Oficina d’Habitatge d’Olot. S’han programat sessions informatives i un espai d’atenció a la planta baixa de l’Ajuntament.
Ja s’ha obert una nova convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer per aquest 2018. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat divendres 18 de maig de 2018 la convocatòria de subvencions a les que es poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament i que compleixin els requisits establerts sobre el preu del lloguer objecte de subvenció i els ingressos de la renda familiar. L’import d’aquest ajut correspon al 40% del preu del lloguer mensual i pot arribar a un màxim de 200 euros mensuals, o sigui 2.400 euros anuals. Pel que fa als requisits sobre el preu del lloguer, el límit mensual per als habitatges de les comarques gironines no pot superar els 500 euros.

Amb l’obertura de la convocatòria, l’Ajuntament d’Olot posa en marxa un seguit de mesures per millorar l’atenció i informació a possibles beneficiaris. Des de l’Oficina d’Habitatge d’Olot s’ofereixen sessions informatives per a les persones interessades. S’informarà dels requisits de la convocatòria i de la documentació i terminis de presentació de les sol·licituds en unes trobades que tindran lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Olot en horaris de matí i tarda. A més, L’Oficina d’Habitatge disposarà d’un espai reservat a aquesta finalitat a la planta baixa del Consistori, d’aquesta manera, l’atenció presencial per a la tramitació de les subvencions per al pagament al lloguer es realitzarà en un espai diferenciat de l’Oficina perquè aquesta pugui continuar amb la seva activitat diària, des del primer pis de l’Ajuntament. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de juny. Per a més informació sobre la convocatòria i les sessions informatives cal posar-se en contacte amb l’Oficina d’Habitatge d’Olot.

L’atenció presencial per a la tramitació de les subvencions per al pagament del lloguer es realitzarà a la SALA Leonci Quera, ubicada a la planta baixa de l’Ajuntament d’Olot (entrant a la esquerra – sota les escales), de DILLUNS a DIVENDRES de 08:00 a 15:00 h i també els DIMARTS i DIJOUS de 15:00 a 18:00 h. Del 25 al 29 de juny l’horari serà de 08:00 a 15:00 h.

Es realitzaran sessions periòdiques d’informació, sense inscripció prèvia, a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Olot (1a planta), segons el següent calendari:

Fulletó Informatiu

Transf_banc

Subvencio_Lloguer

Per tal d’evitar esperes innecessàries, es podrà demanar CITA PRÈVIA a través de http://citaprevia.olot.cat

 

Publicat el 22/05/2018

Convocatòria d’ajuts per ampliar la borsa d’habitatge

L’Ajuntament d’Olot obre una convocatòria de subvencions per als propietaris d’habitatges desocupats que els posin a lloguer a través de la Borsa d’Habitatge. El regidor d’Habitatge, Jordi Alcalde, i la responsable de l’Oficina Local d’Habitatge, Míriam Paredes, han explicat aquest matí els detalls de la convocatòria, que preveu un import del 100% del cost de les obres de rehabilitació i posada al dia de la vivenda fins a un màxim de 6.000 euros per habitatge.

Actuacions subvencionables: Són subvencionables les obres de posada al dia, en els dotze mesos anteriors a la signatura del contracte de lloguer, d’acord amb les tipologies d’obres següents:

 • Adequació de les peces i elements que conformen l’habitatge per tal d’obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater
 • Les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per a l’adequació de l’habitatge a la normativa vigent.
 • Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d’habitabilitat i a les condicions necessàries per què l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.
 • Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de l’habitatge als paràmetres que exigeixen les normatives vigents, inclosos els tancament de protecció exterior tipus persianes.
 • Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: pintura, terres, portes, finestres i altres.

Persones beneficiàries: Poden optar a les subvencions les persones propietàries d’habitatges que tinguin la condició de persones físiques o jurídiques, que reuneixin els requisits establerts i que posin els habitatges en lloguer, per un termini mínim de 5 anys, a través de la Borsa d’habitatge Social d’Olot, integrada en la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.

Requisits següents: Per poder optar a les subvencions, els habitatges que es posin en lloguer hauran de complir les condicions següents:

 • Estar desocupats en la data de la contractació del lloguer
 • Que s’hi hagin realitzat obres de posada al dia, en els dotze mesos anteriors a la signatura del contracte de lloguer.
 • Ser habitatges que provinguin del mercat lliure o amb protecció oficial.
 • Disposar de cèdula d’habitabilitat i de Certificat d’Eficiència Energètica

El termini de sol·licitud és fins el 29 de desembre de 2017

LA BORSA D’HABITATGE

La mediació per al lloguer social té per objecte incrementar el parc d’habitatges que es destina a lloguer social per possibilitar l’accés a l’habitatge de la població amb ingressos inferiors a 4 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderats, mitjançant l’establiment d’un sistema de garanties públiques per als propietaris d’habitatges desocupats.

La BORSA D’HABITATGE actua com a mediadora per facilitar acords entre les persones propietàries d’habitatges buits i possibles llogaters, gestionant els diferents acords dels contractes d’arrendament en la seva signatura, donant seguiment a tots els contractes vigents i vetllant pel compliment de les obligacions contractuals.

Contraprestacions per als propietaris dels habitatges:

 • Els propietaris que signen un contracte de lloguer a través de les borses de mediació per al lloguer social reben les contraprestacions següents: Gestió gratuïta
 • Atenció personalitzada i individualitzada
 • Assessorament jurídic tècnic i jurídic
 • Assegurança de cobrament de les rendes, mitjançant el sistema denominat Avalloguer de cobertura de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d’habitatge.
 • Assegurança multirisc, que inclou els desperfectes, durant tot el període de durada del contracte de lloguer.
 • Assegurança per garantir la defensa jurídica en el cas d’impagaments.
 • Assessorament i informació en la tramitació de la cèdula d’habitabilitat i certificat d’eficiència energètic.
 • Cerca i selecció del llogater més idoni
 • Gestió del cobrament del lloguer
 • Seguiment del contracte i mediació d’incidències eventuals

Procediment d’adjudicació dels habitatges del sistema de mediació per al lloguer social:

Els habitatges que obtenen les borses de mediació per al lloguer social s’assignen a persones que els han sol·licitat, d’acord amb els criteris següents:

 • Les administracions locals assignen l’habitatge a la persona sol·licitant que millor s’hi adapti, tenint en compte la relació entre el preu del lloguer pactat amb el propietari i els ingressos de la unitat de convivència, i la relació entre la superfície de l’habitatge o el nombre d’habitacions i la seva composició familiar.
 • En el cas de coincidència entre diversos sol·licitants, la borsa de mediació per al lloguer social assigna l’habitatge per rigorós ordre d’antiguitat de les sol·licituds que ha tingut.

Publicat el 17/07/2017

Convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer 2017

Ja es poden presentar les sol·licituds a l’Oficina d’Habitatge d’Olot que, com a novetat, ha programat sessions informatives i un espai d’atenció a la planta baixa de l’Ajuntament.
Ja s’ha obert una nova convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer per aquest 2017. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquest dimecres 19 d’abril la convocatòria de subvencions a les que es poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament i que compleixin els requisits establerts sobre el preu del lloguer objecte de subvenció i els ingressos de la renda familiar (link). L’import d’aquest ajut correspon al 40% del preu del lloguer mensual i pot arribar a un màxim de 180 euros mensuals, o sigui 2.160 euros anuals. Pel que fa als requisits sobre el preu del lloguer, el límit mensual per als habitatges de les comarques gironines no pot superar els 450 euros.

Amb l’obertura de la convocatòria, l’Ajuntament d’Olot posa en marxa un seguit de mesures per millorar l’atenció i informació a possibles beneficiaris. Des de l’Oficina d’Habitatge d’Olot s’ofereixen sessions informatives per a les persones interessades. S’informarà dels requisits de la convocatòria i de la documentació i terminis de presentació de les sol·licituds en unes trobades que tindran lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Olot en horaris de matí i tarda. Aquest any, a més, l’Oficina d’Habitatge disposarà d’un espai reservat a aquesta finalitat a la planta baixa del Consistori. D’aquesta manera, l’atenció presencial per a la tramitació de les subvencions per al pagament al lloguer es realitzarà en un espai diferenciat de l’Oficina perquè aquesta pugui continuar amb la seva activitat diària, des del primer pis de l’Ajuntament. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 19 de juny. Per a més informació sobre la convocatòria i les sessions informatives cal posar-se en contacte amb l’Oficina d’Habitatge d’Olot.

L’atenció presencial per a la tramitació de les subvencions per al pagament del lloguer es realitzarà a la SALA Leonci Quera, ubicada a la planta baixa de l’Ajuntament d’Olot (entrant a la esquerra – sota les escales), de DILLUNS a DIVENDRES de 08:00 a 15:00 h i també els DIMARTS i DIJOUS de 15:00 a 18:00 h. Els dies 1 i 19 de maig el servei RONANDRÀ TANCAT.
Es realitzaran sessions periòdiques d’informació, sense inscripció prèvia, a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Olot (1a planta), segons el següent calendari:

Fulletó informatiu

Sol·licitud de subvencions per al pagament de lloguer

Sol·licitud de transferència bancària per apagament de l’agència de l’Habitatge de Cataluna (àrea SEPA)

Publicat el 02/06/2017

Subvencions per a obres d’arranjaments de l’interior dels habitatges per persones grans

Subvencions per a obres d’arranjaments de l’interior dels habitatges per persones grans per a l’any 2017
Termini de Sol·licitud: del 29 de maig al 31 de juliol

Import de la subvenció i límits: L’import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible (que no pot superar els 5.000€), amb un límit de 3.000
euros per habitatge.

Actuacions subvencionables: Són subvencionables les obres d’arranjament de l’interior dels habitatges que tenen com a finalitat l’adequació de les peces i dels elements que conformen l’habitatge amb els objectius que s’especifiquen a continuació:
a) Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort, inclosa la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i l’adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant i que no impliquin perill per a les persones.
b) Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.
c) Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat:
1r. Cambra higiènica. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar l’accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal: substitució de la banyera per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa, canvis d’aixetes, substitució o adaptació del WC o del lavabo, eliminació del bidet o d’altres elements per facilitar la mobilitat, el tractament antilliscant de paviments, i la col·locació d’ajudes tècniques.
2n. Cuina. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària a la cuina: substitució de les plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques, adaptació del taulell de cuina, tractament antilliscant de paviments o instal·lació d’ajudes tècniques.
3r. Altres peces. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de fer adaptacions o proporcionar suports en l’entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la persona dins el seu habitatge: intervencions que es realitzen en zones comunes o de pas, com ara passadissos o rebedors, i que consisteixen en actuacions com per exemple l’ampliació d’una porta, el canvi de gir d’una porta, l’eliminació d’algun graó que dificulta l’accessibilitat o la instal·lació d’ajudes tècniques com ara barres o agafadors, entre d’altres.
Persones beneficiàries: Les persones sol·licitants que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte de l’arranjament, i a les quals les obres de reforma beneficiïn directament.

Requisits següents:
a) Les obres no poden estar iniciades abans de la data de la inspecció de l’habitatge per part de l’Oficina Local d’Habitatge per a la realització de l’informe intern d’idoneïtat tècnica.
b) El pressupost de les obres presentat amb la sol·licitud de subvencions no pot superar l’import màxim de 5.000 euros per habitatge.
c) La persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària o arrendatària de l’habitatge objecte de l’arranjament, i ni aquesta ni cap dels altres membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi.
d) La persona a la qual beneficiïn les obres, que ha de tenir 65 anys o més, ha de complir a més alguna de les condicions següents:
1r. No tenir prou autonomia per poder realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres similars
2n. Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%; o tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent, en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa; o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, o acreditar algun grau de dependència
e) Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar dues vegades l’IRSC:
2,00 IRSC 1 membre 2 membres 3 membres 4 membres o més
Zona B 19.919,33 20.535,39 21.418,63 21.494,90
L’any passat a través de l’Oficina d’Habitatge d’Olot es van aprovar 43 sol·licituds. La majoria de les obres subvencionades van permetre adequar la cambra higiènica amb la finalitat de millorar l’accessibilitat i la instal•lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes.

 

Per a més informació i presentació de sol·licituds:

Oficina Habitatge Olot
1r pis de l’Ajuntament d’Olot
Passeig de Ramon Guillamet, 10
Tels. 972279100 972279128
A/e: habitatge@olot.cat

Link del tràmit de la Generalitat del Catalunya

Publicat el 02/06/2017