General

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A OBRES D’ARRANJAMENT DE L’INTERIOR DELS HABITATGES PER A PERSONES GRANS

Termini de Sol·licitud: del 18 de març de 2024 al 28 de juny de 2024 

Import de la subvenció i límits: L’import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible (que no pot superar els 8.000€), amb un límit de 4.000 euros per habitatge.

Actuacions subvencionables

Són subvencionables les obres d’arranjament de l’interior dels habitatges que tenen com a finalitat l’adequació de les peces i dels elements que conformen l’habitatge amb els objectius que s’especifiquen a continuació:

 1. Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort, inclosa la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i l’adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant i que no impliquin perill per a les persones.
 2. Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.
 3. Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat:

1r. Cambra higiènica. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar l’accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal: substitució de la banyera per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa, canvis d’aixetes, substitució o adaptació del WC o del lavabo, eliminació del bidet o d’altres elements per facilitar la mobilitat, el tractament antilliscant de paviments, i la col·locació d’ajudes tècniques.

2n. Cuina. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària a la cuina: substitució de les plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques, adaptació del taulell de cuina, tractament antilliscant de paviments o instal·lació d’ajudes tècniques.

3r. Altres peces. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de fer adaptacions o proporcionar suports en l’entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la persona dins el seu habitatge: intervencions que es realitzen en zones comunes o de pas, com ara passadissos o rebedors, i que consisteixen en actuacions com per exemple l’ampliació d’una porta, el canvi de gir d’una porta, l’eliminació d’algun graó que dificulta l’accessibilitat o la instal·lació d’ajudes tècniques com ara barres o agafadors, entre d’altres.

 

Persones beneficiàries: Les persones sol·licitants que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte de l’arranjament, i a les quals les obres de reforma beneficiïn directament.

 

Requisits següents:

 1. Les obres no poden estar iniciades abans de la data de la inspecció de l’habitatge per part de l’Oficina Local d’Habitatge per a la realització de l’informe intern d’idoneïtat tècnica.
 2. El pressupost de les obres presentat amb la sol·licitud de subvencions no pot superar l’import màxim de 8.000 euros per habitatge.
 3. La persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària o arrendatària de l’habitatge objecte de l’arranjament, i ni aquesta ni cap dels altres membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya.
 4. La persona a la qual beneficiïn les obres, que ha de tenir 65 anys o més, ha de complir a més alguna de les condicions següents:
  No tenir prou autonomia per poder realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres similars
  2n. Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%; o tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent, en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa; o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, o acreditar algun grau de dependència
 5. Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar dues vegades l’IRSC:

2,00 IRSC 1 membre 2 membres 3 membres 4 membres o més
Zona B     19.919,33     20.535,39      21.418,63       22.132,58

 

Per a més informació i presentació de sol·licituds:

www.olot.cat

OFICINA LOCAL D’HABITATGE D’OLOT

Tel. 972 279 128

A/a: habitatge@olot.cat

 

Link del tràmit

Publicat el 19/04/2023

slide 1

Publicat el 21/03/2017

Tancat el període per a renovacions de prestacions permanents del lloguer per l’any 2012

Les persones que tenen concedida la prestació permanent al pagament del lloguer (prestació aprovada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’any 2011) poden gaudir-ne l’any 2012 si continuen complint els requisits.

L’acreditació del compliment dels requisits es fa amb la presentació del model normalitzat de declaració responsable enviat per correu a totes les persones beneficiàries. Cal adjuntar-hi:

 • Documentació de pagament de rebuts  (Rebuts lloguer 2012)
 • Ingressos percebuts (Declaració de renda 2010)
 • Si és el cas, documentaciío que justifica els canvis produïts respecta la prestació declarada el 2011.

Termini: del 15 de març al 30 d’abril de 2012

Publicat el 19/03/2012

Tancada la convocatòria per a l’adjudicació d’Habitatge de Protecció Oficial en règim de lloguer

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya posa a disposició un total de 7 habitatges d’un dormitori, per a joves menors de 35 anys, situats al Carrer Proa 23 i un habitatge de dimensions superiors destinat a famílies nombroses ubicat a la Plaça de la Lliça 1.
Per accedir a un dels habitatges de la promoció cal acreditar el compliment dels requisits que s’especifiquen d’aquestes normes particulars. El termini de presentació de sol•licituds és des del dia 30 de gener fins el 29 de febrer de 2012 ambdós inclosos. Les sol·licituds, que s’han de presentar en model normalitzat i adjuntant la documentació requerida, s’han d’adreçar a l’Oficina d’Habitatge d’Olot. Requisits:

 1. Ser de nacionalitat espanyola o tenir permís de residència permanent vigent, concedit per l’Estat espanyol.
 2. Que la persona sol·licitant estigui empadronada al municipi d’Olot, amb 3 anys d’antiguitat continuada, a comptar des de l’inici del termini de recollida de sol·licituds.
 3. Que les persones que consten a la sol·licitud no siguin titulars del ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi sobre algun habitatge.
 4. Tenir menys de 35 anys en el moment de formalitzar la sol·licitud.

*Per veure els requisits de forma més detallada consulteu les Bases de la convocatòria

Publicat el 10/01/2012