Mes: març de 2023

Bases

PREGUNTES FREQÜENTS

Persones destinatàries

Persones físiques que a data 26/02/2024 tinguin 65 anys o més i compleixin els requisits establerts, en el moment de la publicació de la convocatòria

 

La quantia de la subvenció és:

L’ajut pot ser d’entre 240,00€ i 2.400,00 € anuals

 

Els requisits són:

 • Acreditar residència legal a Catalunya.
 • Disposar d’una font regular d’ingressos iguals o inferiors a 3,05 vegades IRSC (24.301,57€).
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge o habitació, o, en qualitat de cessionari, del contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que constitueixi el domicili habitual
 • Estar empadronat a l’habitatge pel qual es demana subvenció.
 • Acreditar el pagament de la fiança a l’arrendador (en els contractes de lloguer).
 • No pagar un lloguer mensual superior a 650,00€ (habitatge) 350 €/mes (habitació).
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer per transferència bancària, rebut domiciliat, bizum, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca (no s’accepta pagament en metàl·lic).
 • Complir les obligacions tributàries davant, l’Estat, Generalitat i Seguretat Social.

La documentació haurà de ser la següent:

 • Sol·licitud omplerta (només tràmit presencial).
 • DNI/NIF/NIE vigent de tota la unitat de convivència.
 • Certificat de convivència, en el cas de persones que resideixin fora d’Olot.
 • Llibre de família, si escau.
 • Contracte de lloguer o cessió d’ús o habitació i acreditació pagament de la Fiança, en el seu cas
 • Rebuts de lloguer 2024 pagats fins la data de la presentació de la sol·licitud
 • Altre documentació: conveni o sentència de separació o divorci, certificat discapacitat, títol família nombrosa, títol família monoparental, condició de víctima.
 • Full de sol·licitud de transferència bancaria o certificat de titularitat bancària
 • Ingressos any 2022.
  • Cal que acreditin ingressos les treballadores de la llar i beneficiaris de rendes garantides i pensions no contributives.

La presentació de la sol·licitud haurà de ser preferentment telemàtica en el següent enllaç: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=&moda=3

Manual presentació telemàtica. Manual Sol.licitud electrònica LG a partir de 65 anys o més

La presentació de la sol·licitud presencial es durà a terme amb cita prèvia a l’OFICINA LOCAL D’HABITATGE:

Per qualsevol qüestió o informació:

www.olot.cat

OFCINA LOCAL D’HABITATGE D’OLOT

Tel. 972 279 128

Read More

Bases

Preguntes freqüents

El termini de presentació s’iniciarà el dia 11 de març fins el dia 12 d’abril a les 15:00 hores.

La quantia de la subvenció és:

La quantia mensual de la subvenció és de 250 euros mensuals com a màxim i ajustant-se en funció de la unitat familiar i el preu del lloguer, variant des del 20% al 40% de l’import del lloguer

S’inclou en l’import de renda els endarreriments, imports de repercussió d’obres de millora, de l’impost sobre béns immobles (IBI) i de la taxa pel servei d’escombraries. No s’inclou annexos com ara places de garatge, trasters, la comunitat o similars.

Els requisits són:

 • Acreditació de residència legal a Catalunya.
 • Tenir 35 anys o menys en la data de publicació de la convocatòria
 • Disposar d’ingressos anuals de la unitat familiar iguals o inferiors a 3,05 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) (24.301,57€).
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge o cessió d’uns d’un habitatge o d’una habitació i que constitueixi el domicili habitual i permanent del sol·licitant.
 • Acreditar el pagament de la fiança al propietari o arrendador de l’immoble.
 • No pagar un lloguer mensual superior als 650 euros ( en cas d’habitatge) o 350 euros (en cas d’habitació).
 • Estar al corrent del pagament del lloguer en el moment de la sol·licitud.
 • Complir amb les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Abonar el pagament del lloguer de l’habitatge a través de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l’administrador de la finca.
 • No ser propietari ni usufructuari d’un habitatge.
RECOMANEM PRESENTAR LA SOL·LICITUD TELEMÀTICAMENT EN EL SEGÜENT ENLLAÇ

Manual presentació sol·licitud: Manual_Sol_Electrònica persones_joves LV 2024

La documentació haurà de ser la següent:

 • DNI / NIF/ NIE vigent de tota la unitat de convivència
 • Certificat de convivència, en el cas de persones que resideixen fora d’Olot.
 • Justificant d’Ingressos de tota la unitat de convivència a través de la declaració IRPF 2022.
 • Llibre de família, si escau.
 • Contracte de lloguer o de cessió o habitació i acreditació del pagament de la fiança, en el seu cas.
 • Rebuts del lloguer del 2024 abonats fins a la data de la presentació de la sol·licitud d’aquest ajut.
 • Sol·licitud de transferència bancària o certificat de titularitat bancària
 • Qualsevol document o certificat que acrediti la situació econòmica i familiar de la unitat familiar com per exemple convenis, certificats de discapacitat, certificat renda garantida, títol de família nombrosa o monoparental, etc.
 • Sol·licitud Subvenció Lloguer degudament omplert i signat només la sol·licitud es presenta de forma presencial.

La presentació de la sol·licitud presencial es durà a terme amb cita prèvia a l’OFICINA D’HABITATGE:

www.olot.cat

OFICINA LOCAL D’HABITATGE D’OLOT

Tel. 972 279 128

A/a: habitatge@olot.cat

 

Read More