Mes: abril de 2024

Bases

PREGUNTES FREQÜENTS

 

 

Persones destinatàries

Persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin de 36 a 64 anys i compleixin els requisits establerts.

La quantia de la subvenció és:

L’ajut pot ser d’entre 240,00€ i 2.400,00 € anuals

Els requisits són:

 • Acreditar residència legal a Catalunya.
 • Disposar d’una font regular d’ingressos iguals o inferiors a 3,05 vegades IRSC (24.301,57€).
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge o habitació, o, en qualitat de cessionari, del contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que constitueixi el domicili habitual
 • Estar empadronat a l’habitatge pel qual es demana subvenció.
 • Acreditar el pagament de la fiança a l’arrendador (en els contractes de lloguer).
 • No pagar un lloguer mensual superior a 650,00€ (habitatge) 350 €/mes (habitació).
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer per transferència bancària, rebut domiciliat, bizum, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca (no s’accepta pagament en metàl·lic).
 • Complir les obligacions tributàries davant, l’Estat, Generalitat i Seguretat Social.

La documentació haurà de ser la següent:

 • Sol·licitud omplerta (només tràmit presencial)
 • DNI/NIF/NIE vigent de tota la unitat de convivència.
 • Llibre de família, si escau.
 • Contracte de lloguer o cessió d’ús o habitació i acreditació pagament de la Fiança, en el seu cas.
 • Rebuts de lloguer 2024 pagats fins la data de la presentació de la sol·licitud
 • Altre documentació: títol família nombrosa, títol família monoparental, conveni o sentència de separació o divorci, certificat discapacitat,  condició de víctima.
 • Full de Sol·licitud de transferència bancària o certificat de titularitat bancària
 • Ingressos any 2022.
  • Cal que acreditin ingressos les treballadores de la llar i beneficiaris de rendes garantides i pensions no contributives.

La presentació de la sol·licitud haurà de ser preferentment telemàtica en el següent enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=2

Manual de sol·licitud

Manual Sol.licitud electrònica LM a partir de 36 anys fins 64_v

La presentació de la sol·licitud presencial es durà a terme amb cita prèvia al Casal Marià (Davant Ajuntament). Demani cita al següent enllaç:

CITA PREVIA

 

Per qualsevol qüestió o informació:

www.olot.cat

OFCINA LOCAL D’HABITATGE D’OLOT

Tel. 972 279 128

Read More